O przedszkolu

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:

  •     kompetentnych nauczycieli i wychowawców
  •     opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
  •     warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
  •     poszanowanie praw dziecka
  •     funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni
i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony
o urozmaicone zajęcia dodatkowe.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych.

Przedszkole
wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
wspiera aktywność poznawczą i twórczą
uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki
w szkole.

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych, finansowanych z budżetu miasta zapewniamy :

1. Język angielski – 5 x w tygodniu – wszystkie dzieci.
2. Religia (dla dzieci 6-letnich) 2 x w tygodniu.
3. Gimnastyka korekcyjna – 1 x w tygodniu wszystkie dzieci.
4. Logopedia dla wszystkich dzieci wymagających korygowania wad mowy, wspomagania     i kształtowania prawidłowej wymowy.
5. Warsztaty muzyczne „Muzyka dla smyka” – 1x w tygodniu dla wszystkich dzieci.

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.